درج مطلب

 
عليرضا يار احمدي
دبیر محترم فرهنگ و هنر -
پایه هفتم ، هشتم و نهم
تحصيلات:
کارشناس مدیریتفرهنگی و هنری
 
سوابق:
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران
عضو مرکز توسعه هنرهای معاصر
ناشر کتاب‌های نفیس و هنری