یاسین داوری
 

تحصیلات :
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
 
سوابق :
* معاونت فرهنگی دبیرستان موعود 

* مشاورتحصیلی دبیرستان سلام تجریش

* مسئول پایه دبیرستان اندیشمند فردا

* مسئول پایه دبیرستان موعود

* دبیر فیزیک دبیرستان اندیشمند فردا
 
 
 
جمله یا حدیث تاثیرگذار :
 
این نیز بگذرد.
 

معاون فرهنگی