بیوگرافی

 
 
محمد جواد مجیدی
 
مشاور پايه نهم
 
سوابق کاری:
تجارب کاری و شرکت در دوره های علمی •
 
مسئول پایه دهم دبیرستان موعود •
مسئول پایه نهم و دبیر ریا ضی و علوم قسمت فیز یک مجمع علمی نخبگان المهدی )
عج( • کمک مشاور و دبیر ریاضی پایه دهم مجمع علمی نخبگان المهدی )عج
( • مسئول پایه هفتم مجموعه ی امام محمد باقر )ع
( • شرکت در دوره ی آموزشی روانشناسی و تربیت مربی مجموعه ی طاها یک سال)
( • شرکت در دوره ی آموزشی روانشناسی و تربیت مربی دبیرستان احسان با محوریت کتاب تربیت عقالنی )یک و نیم سال
 
تحصیلات :
دانشجوی کارشناسی مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
مهارت های کامپیوتری •
 
مسلط به نرم افزار های office • مسلط به نرم افزار طراحی illustrator • آشنایی با نرم افزار طراحی photoshop( مبتدی 

 

مشاور پایه نهم