بیوگرافی

بیژن نوروزی
دبیر محترم زبان -
پایه هفتم ، هشتم و نهم
 
*سوابق تدریس:
تدریس در آموزشگاههای قلم چی ، مبتکران ، آینده سازان ، اندیشمندان ، فارابی ، مانیان ، اندیشه نیکان و ...
سوابق تالیف:
مولف کتاب کاردانی به کارشناسی
انتشارات فارابی
مولف کتاب کاردانی پیوسته انتشارات فارابی
مولف کتاب عمومی و پایه هنرستانی ها
انتشارات چهارخونه
مولف کتاب پیک آخر انتشارات چهارخونه