درج مطلب


 
سیدهانی رضوی 
دبیر محترم ادبیات-
پایه هفتم ، هشتم و نهم
تحصیلات:
کارشناسی ادبیات نمایشی 
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
دکترای تخصصی نقد ادبی و مطالعات فرهنگی دانشگاه ساسکس انگلستان
 
*سوابق تدریس:
 
دبیری دروس فارسی ، فلسفه و نطق در مدارس علامه حلی، مفید، موعود و ...
دبیر فارسی در آموزشگاه های قلمچی ، آیندگان ، رضوان و ...
مدرس دروس ادبیات فارسی، دستور زبان، نقد ادبی، نقد فیلم، مکاتب ادبی در دانشگاه های تهران، علوم پزشکی، علوم انتظامی و ...