محمد جواد مجیدی
دبیر محترعلوم تجربی -
پایه هفتم ، هشتم و نهم
 
سوابق کاری:
تجارب کاری و شرکت در دوره های علمی •
 
مسئول پایه دهم دبیرستان موعود •
(مسئول پایه نهم و دبیر ریا ضی و علوم قسمت فیز یک مجمع علمی نخبگان المهدی )
( • کمک مشاور و دبیر ریاضی پایه دهم مجمع علمی نخبگان المهدی عج)
( • مسئول پایه هفتم مجموعه ی امام محمد باقر )
( • شرکت در دوره ی آموزشی روانشناسی و تربیت مربی مجموعه ی طاها یک سال)
( • شرکت در دوره ی آموزشی روانشناسی و تربیت مربی دبیرستان احسان با محوریت کتاب تربیت عقالنی )یک و نیم سال
 
تحصیلات :
دانشجوی کارشناسی مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
مهارت های کامپیوتری •
 
مسلط به نرم افزار های office • مسلط به نرم افزار طراحی illustrator • آشنایی با نرم افزار طراحی photoshop( مبتدی