مدیر

 
محمود یزدانی
 
 

مشاور پایه نهم

 
محمدجواد مجیدی
 

معاون آموزشی

علی رضا قجر
 
 

مشاور پایه هشتم

 
سید محمدحسین خیاط اردستانی
 

کمک مشاور نهم

 
حسن تاج دینی

معاون فرهنگی

 
یاسین داوری
 
 

مشاور پایه هفتم

 
یاسین داوری
 

کمک مشاور پایه هشتم

 
حسین مصلی